Sunday, 12 February 2012

yakin nahi


Intejar   shayari
Assma ke tare   humse  puchte   hai ,
Ki kya tujhe aajj bhi intejar hai uske laut ane ka,
Aur dil hans ke kheta hai,
Ki hume to ajj bhi yaki nahi uske chale jane   ka!!

No comments:

Post a Comment